Algemene verkoopsvoorwaarden

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

 1. Behoudens protest bij aangetekend schrijven binnen de 5 werkdagen na ontvangst van de factuur, wordt deze geacht door de klant te zijn aanvaard.
   
 2. Beding van eigendomsvoorbehoud.
  De aannemer/verkoper behoudt zich de volle eigendom voor alle door hem geleverde materialen en goederen tot op het ogenblik van de laatste betaling der gehele aannemingssom.
   
 3. De uitvoeringstermijnen worden enkele gegeven ten titel van inlichting en kunnen bij niet naleving door de aannemer in geen enkel geval aanleiding geven tot schadevergoeding.
   
 4. De gegeven prijzen zijn enkel geldig voor een periode van 1 maand, te tellen vanaf de datum der offerte. De buiten de normale diensturen en dagen verrichte werken worden verrekend overeenkomstig de wettelijke toeslagen op het loon van de werknemers.
   
 5. Al onze rekeningen zijn contant betaalbaar, behoudens uitdrukkelijk andersluidende vermelding. In geval van niet-betaling binnen de 10 dagen loopt automatisch en van rechtswege een verwijlintrest ten belope van 1% per maand.
   
 6. Partijen dienen hun verplichtingen onmiddellijk na te komen.

  Zo zijn de rekeningen en facturen van partijen contant betaalbaar; bankkosten ten laste van de betalende partij. In geval van niet-tijdige betaling binnen de 10 dagen loopt automatisch en van rechtswege een verwijlintrest van 1 % per maand.

  Bij niet- of laattijdige levering door de verkoper/aannemer binnen de 10 dagen na de ingebrekestelling is, behoudens bewezen overmacht, een schadevergoeding verschuldigd gelijk aan 10 % van het factuurbedrag.

  Bij niet-tijdige betaling door de koper/bouwheer binnen de 10 dagen na de ingebrekestelling is, behoudens bewezen overmacht, eveneens een schadevergoeding verschuldigd gelijk aan 10 % van het factuurbedrag.
   
 7. De verplichting van de aannemer beperkt zich tot een middelverbintenis en geldt geenszins als resultaatverbintenis. De waarborg op het materiaal dat vervangen wordt tijdens onderhouds-, herstellings- en toezichtswerken wordt uitsluitend beperkt tot het vervangen of herstellen van het defecte onderdeel. We kunnen niet aansprakelijk gesteld worden om enige schadeloosstelling uit dien hoofde.
   
 8. In geval van betwisting zijn naar keuze van de eiser de rechtbanken te Dendermonde bevoegd, of deze van de woonplaats van de verwerende partij.
   

Klik hier voor de algemene verkoopsvoorwaarden van nv Gezel II in PDF.

Airco installatie industrieel

Airco installatie industrieel - Professionele airco installaties in Vlaanderen

Zonnepanelen voor appartementen

Zonnepanelen voor appartementen - Installateur zonnepanelen Buggenhout en omstreken

Herstelling CV-ketel

Herstelling CV-ketel -

Warmtepomp-mazoutketel-boiler

Warmtepomp-mazoutketel-boiler - particuliere installatie warmtepomp-mazoutketel-boiler

Vloerverwarming

Vloerverwarming - plaatsen vloerverwarming

Vloerverwarming industrieel

Vloerverwarming industrieel - vloerverwarming industrieel

Zonnepanelen particulier

Zonnepanelen particulier -

Ventilatie

Ventilatie - ventilatie particulier

Luchtgroep

Luchtgroep - installateur luchtgroepen

Installatie ketel particulier

Installatie ketel particulier - particuliere CV-installatie

Airco particulier

Airco particulier -
Webdesign by IT1